VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

KROUŽEK MUZIKOTERAPIE A RELAXACE

KROUŽEK MUZIKOTERAPIE A RELAXACE

Do kroužku jsou zapojovány děti ze všech rodinných skupin, různého věku a pohlaví. Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (receptivní, pasivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie).

Hudba umí naše tělo rozeznít, je v podstatě určitým spektrem vibrací. Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka… Lidské tělo nabízí nepřeberné množství zvuků, které se vytváří buď samotným dechem, či hrou na tělo. Pomáhají uvědomění si vlastního těla, či fungují jako prostředek kontaktu s druhými. Jako příklad bych zde uvedla rytmická říkadla, samotná rytmizace, hraní na jednotlivé části těla, nebo zpěv. Přičemž lidský hlas je jedním z nejsilnějších muzikoterapeutických prostředků. Zpěv doprovází lidstvo od jeho kořenů. Stal se součástí dávných rituálů a dodnes doprovází například děti do postýlek.  Mezi hudební nástroje využívané při muzikoterapii patří jak nástroje západní kultury (klavír, kytara, atd.), tak nástroje etnické, tradiční, ale také ručně vyráběné.